Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej Rozporządzeniem.

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. „LOGIS S.A” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027861;
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następuję poprzez:
  1. Zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  2. Zawarcie ze Sprzedawcą umowy na założenie i prowadzenie konta na stronie należącej do Sprzedawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia w zw. z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  3. Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Wykonanie przedmiotu umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  2. Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w zw. z art. 18 ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  3. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz art. Art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług);
  4. Dochodzenia przez Sprzedawcę ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej z Klientem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane:
  1. Kontrahentom Sprzedawcy, którzy prowadzą działalność transportową;
  2. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Sprzedawcy;
  3. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Sprzedawcy;
 5. Klient został pouczony o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego tj. okres odpowiednio 2 lat i 10 lat. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w  którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w dat dane Klienta będą usuwane.
 7. Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 8. Skorzystanie przez Klienta z jednego z praw wskazanych w ust. 6 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Sprzedawcy bądź drogą mailową na adres: rodo@logis.com.pl
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 10. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: rodo@logis.com.pl
h1